ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 2006480 علی پورمقدم تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
2 1215243 صادق رضایی بیجارگاه تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
3 1307497 سارا سلیمانی کرتویجی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
4 1819607 افشین صادقی فرشباف تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
5 1214748 عمران شاهین ججین تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
6 1921421 فرزانه فيروزي تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
7 1994842 افسانه عبدی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
8 1963196 علی میرابی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
9 1931832 مهدیه توران پشتی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
10 1151714 سمانه نقابت تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
11 1973292 محمد محبی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
12 1100126 محمد رضا رضائی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
13 1100137 الهام ذهب زاده تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
14 1921418 زینب نادری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
15 1911338 مهدی منصوری نصرآباد تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
16 1962440 شایان چایچی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
17 1870838 الهام سیاوشی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
18 1267194 حمیدرضا قربان پورچگینی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
19 1901332 علیرضا عباسی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
20 1962477 پریا بابک بهاروند تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
21 2006109 یگانه شریفی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
22 1911360 ساغر اسمعیلی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
23 1457958 امیرحسین علائی فر تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
24 1921405 شقایق ادائی دیوشلی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
25 1911344 امیرمحمد عباس پور امیرهنده تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
26 1911339 علیرضا وارد تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
27 1891181 مریم پورقلی تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران
28 1152190 زهرا وزیری تکمیل ثبت نام ارتقاء داوری سه به دو - تهران

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان