ثبت نام

دوره های آموزشی

لیست ثبت نام شده ها در دوره

ردیف کد عضویت نام و نام خانوادگی دوره تائید مالی
1 1215007 شهناز سمیعیان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
2 1214559 هانیه هاشمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
3 1163950 زهرا مقدم جاه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
4 1497989 مهسا ایمانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
5 1779288 سیده مرجان درخشنده مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
6 1151295 ایلین علایی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
7 1215360 تهمینه سادات فیروز ابادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
8 1152754 پروانه عباسی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
9 2006499 سمیرا بختیاری کفاش مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
10 1090104 فیروزه درخشان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
11 1151092 سیما مکارمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
12 1830136 سپیده سلیمانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
13 1994794 اکرم حسین تبار مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
14 1090083 آیسان رشتبری اویلق مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
15 1973388 ندا جعفری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
16 1151766 نگار روشن خراط مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
17 2007224 بهاره معارفی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
18 1931906 خاطره پورجعفرآبادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
19 2006508 سعیده پورامین مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
20 1487994 رضوان جعفری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
21 1152822 فروغ السادات طباطبائی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
22 1184230 مرضیه فرهادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
23 1152063 عفت امیری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
24 1163337 زهرا رضوانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
25 1214652 فرزانه چنگ مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
26 1214569 سیمین قهرمانی دهبکری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
27 1214593 نیکا بیکلیکلی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
28 1152444 سرور روانی پور مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
29 1100236 مارینا دانغیان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
30 1164053 کیمیا یزدیان طهرانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
31 1246116 آذر همایون پور مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
32 1963010 حانیه عیوض علمداران مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
33 1151066 راضیه رحیمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
34 1215270 مریم اقبالی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
35 1151693 فاطمه نیل فروش مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
36 1152841 نغمه نصیری کلجاهی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
37 1287316 ايناز افندي پور مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
38 2007171 معصومه خامدی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
39 1100191 مهسا پرانداخ مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
40 1307464 زهرا میرزاوند مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
41 2006392 مریم رحمانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
42 1467984 مریم آزادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
43 1140896 زهرا قلی پور بالف مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
44 1962608 الهام نجفی زیارانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
45 1215292 سیده سعاد شبیبی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
46 1152750 مریم نادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
47 1870977 لاله صنعتگر ماهانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
48 1748997 مریم سادات مهدی اسلام مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
49 1769078 فاطمه حاتمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
50 1962895 نفیسه نجفی زاده مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
51 1718861 مرضیه زنگنه کازرونی نژاد مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
52 1152315 الهام کاظمی چوکامی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
53 1162978 فاطمه مجبوری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
54 2007216 سیده مرجان جلالی هفشجانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
55 1214484 فائزه شهریاری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
56 1984184 عفت ایزانلو مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
57 1952045 معصومه منصوری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
58 1538061 مینا قاسمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
59 1215380 انیس مرادی قلعه قاضی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
60 1204243 مرجان عبادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
61 1151259 مرضیه گرایی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
62 1738931 مهشید رضائی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
63 1110438 شهلا دباشی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
64 1151492 سحر طلسچی یکتا مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
65 1718798 راضیه قربانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
66 1994873 فاطمه حمزه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
67 1225720 الهام جیحونی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
68 1164033 سوسن فتحی خامنه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
69 1983722 سیما رادپور مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
70 2007169 مژگان یزدانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
71 1151031 ساغر آجیلی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
72 1130801 رقیه محمودیان ذوالبین مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
73 1163955 سودابه قاسمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
74 1718846 شهرزاد حسین پور نوید مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
75 1090084 شیوا رهنمای بهاری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
76 2007183 نرجس کریم آقای ابوالوردی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
77 1921568 عاطفه محمدی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
78 1151238 زهرا جلیل نژاد مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
79 1215185 اشرف نوروزی اصل مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
80 1090103 سیده مهسا حسینی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
81 1100127 افسانه زارعی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
82 1235985 نیلوفر مظهری ملکشاه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
83 2006606 فاطمه نیک راه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
84 1962646 فاطمه عباسی بابویی راد مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
85 1347603 زهرا یوسفی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
86 1100165 فرح اسدی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
87 1151222 نرگس قربانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
88 1215020 حسنا محمدی بی ابری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
89 1184155 زهرا مرتضا زاده مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
90 1870966 آرزو کاظمی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
91 1698476 سیده مهشید ترابی بافقی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
92 1150967 اکرم مدیری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
93 1163435 عظیمه خالدی برهنه مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
94 1881100 ملک مهاجرین کرمانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
95 1152117 سمانه کشتکار ملکی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
96 2006414 فاطمه نگهبان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
97 1152048 فروغ شمال نصب مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
98 1152882 سولماز دهقان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
99 1140868 هلن معبودی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
100 1983732 غزال شفیعی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
101 1921610 فاطمه دهقان خلیلی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
102 1100173 معصومه منجزی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
103 1152471 سیده مهسا طاهری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
104 1152463 فرخنده ساکی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
105 1164032 نسرین فدایی شیران مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
106 1809465 حميده نداف مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
107 1214822 هاله شیبانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
108 1246217 آزاده سادات معینی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
109 1151155 مهسا بابائی بزرگ مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
110 1151077 ربابه محمودی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
111 1277262 آیلار محمدزاده مهریار مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
112 1973490 فاطمه ساعدی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
113 1962760 سارا خانی زاده مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
114 1100228 شقایق آب برین مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
115 1151182 بهاره موسی زاده مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
116 1984208 نگین نیکبخت تیمورلوئی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
117 2007144 هانیه حمیدی کنف گورابی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
118 1984192 مریم سادات اشراقی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
119 1840548 مهسا بهادري برشلو مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
120 1151188 فاطمه داداشی کمانج سفلی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
121 1120516 نیلان گل کار مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
122 1963079 سارا باغبان حقیقی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
123 1151272 ناهیده اسدی آقداش مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
124 1151227 محدثه قسمی بناب مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
125 1307520 منا سادات بهبهانی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
126 1246142 مهسا شهری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
127 1789405 نیلوفر امیدی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
128 1100150 مدینه البوعلی روضان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
129 1215297 ساناز شهامتی اسکوئی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
130 1151898 ستاره صادقی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
131 1246126 سیده فاطمه حاجی سید جوادی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
132 1215195 محدثه السادات آقاعمو مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
133 1819620 طاهره رهبر عالم شیرازی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
134 1150937 راحله محمودصفری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
135 1246736 لیلا گلزاری پرتو مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
136 1983616 سیما جوهری نیا مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
137 1152858 معصومه خورشیدی مهر مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
138 1162929 هاله کمالی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
139 1152622 اكرم شعله رسا مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
140 1120598 لوسینه ست آقایان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
141 1215382 فرح ترجمان مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
142 1963032 فائزه پیری مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
143 1870858 شمسی شکری املشی مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )
144 1962187 ستاره مستشاري مربیگری بین المللی سطح یک فیبا( FIBA COACH LEVEL1 )

پشتیبانی فنی سامانه

بسکتبال
در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت ورزشکاران ، مربیان و داوارن ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

مدارک لازم ثبت نام

عضویت
* اسکن عکس پرسنلی
* اسکن کارت ملی
* اسکن شناسنامه

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی سایر مسابقات
50000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ دسته یک
70000 تومان

نرخ عضویت یکساله

بازیکن و کادر فنی لیگ برتر
100000 تومان